Interiéry

 Výsledkom mojej práce môže byť aj interiér spracovaný ako celok vo forme projektu, ale vzhľadom k tomu, že interiérové práce prebiehajú v dlhšom časovom horizonte (mnohé sú priamou súčasťou stavebných prác), tak pre mňa obvyklejším spôsobom býva operatívna práca na interiéri počas priebehu realizácie stavby. Interiér je totiž častokrát posledným prostriedkom na "zamaskovanie"  omylov a dodatočne vyvolaných zmien stavby a málokedy teda bez úprav a zmien platí jeho na začiatku vytvorená finálna forma. Pre lepší prehľad moje prezentované práce rozdeľujem do nasledovných skupín:

bývanie

Pri návrhu interiéru v  štandardnej bytovej jednotke býva Vašou častejšou požiadavkou riešenie jednotlivej miestnosti bytu skôr ako návrh interiéru bytu ako celku. Preto som túto zložku v prehľade prác ešte rozdelil podľa typických miestností bytu .

kancelárske a spoločenské priestory

Návrh interiéru reprezentatívnych priestorov vedenia firmy alebo na spoločenské účely ponúka viac možností z hľadiska použitia atypického nábytku a vytvorenia opticky atraktívnejšieho prostredia. Bežné kancelárie sú zväčša smerované k účelnosti a optimalizácii interiéru s využitím skôr typového nábytku.

gastronómia, ubytovanie

Prevádzka reštaurácie, penziónu či kaviarne predstavuje pri optimálnych podmienkach široké pole pôsobnosti a uplatnenia kreativity architekta. Chce to na začiatku logicky vyššiu investíciu, ale pri dobrom marketingu následnej prevádzky by mal aj interiér prispieť k skráteniu doby jej návratnosti.

obchody

Výrazne špecifická sféra interérovej tvorby s množstvom limitov, takže výsledok sa niekedy musí dosť podriadiť účelu a podmienkam prevádzky