RANCH Paradise, okr.Martin 

Exteriérový chránený priestor na relax i výučbový program letných detských zážitkových táborov